Uppsala studentkårs presidium

Uppsala studentkårs presidium ansvarar för det dagliga operativa arbetet på kåren.

 
65790805_1986437661460498_3866038219342610432_n.jpg

Johannes Bäck

Ordförande

Ordförande Johannes Bäck

Uppsala studenkårs ordförandes huvuduppgift är att leda kåren som organisation samt att vara kårens ansikte utåt.

I uppgifterna ingår att leda kårstyrelsens arbete, samt att ansvara för kårens ekonomi. Andra viktiga frågor för ordförande är organisations-, personal- och arbetsledningsfrågor, som sköts tillsammans med vice ordförande. Förutom dessa interna uppgifter har kårordförande ett övergripande ansvar för de åsikter och frågor som kåren driver.

Vid sidan av organisations- och ekonomifrågor representerar ordförande kåren och dess medlemmar i olika organ och sammanhang. Viktigast är att representera studenterna i Rektors beslutsammanträde och vid universitetsledningens möten. Rektors beslutsammanträden (RS) hålls varannan veckan och är det tillfälle då universitetets rektor fattar sina beslut efter föredragning. Som enda studentrepresentant sitter ordförande med, för att kunna föra fram studenters perspektiv och synpunkter. Universitetsledningen (Rektors ledningsråd) träffas också varannan veckan för informationsutbyte och för diskussion om bl. a det som ska behandlas på Rektors beslutsammanträde. Även då deltar ordföranden.

Kårordförande företräder studenterna och kåren även i andra sammanhang, bland annat i kontakterna med kommunen och nationella aktörer. I uppgifterna ingår också att delta i debatter, paneler, hålla tal och delta vid officiella besök och tillställningar.

 
54436788_10156487141473579_2547643131038269440_n.jpg

Mårten Andersson

Vice ordförande

Vice ordförande Mårten Andersson

Uppsala studentkårs vice ordförande har utbildningsbevakning som sitt arbetsområde. Att bedriva utbildningsbevakning är en av de främsta uppgifterna för Uppsala studentkår.

Detta innebär att bevaka utbildningens kvalitet och allmänna förändringar inom utbildningen. Kåren jobbar både förebyggande med bevakning av utbildningskvaliteten och går in och försöker påverka när situationer uppstår som direkt påverkar studenters utbildningssituation och utbildningskvaliteten.

Vice ordförandes arbetsuppgifter består bland annat av att bevaka utbildningspolitik på nationell nivå och vid Uppsala universitet. Vice ordförande sitter också med i ett flertal grupper på central nivå inom universitetet, bland annat Kvalitetskommittén. Detta är en styrgrupp för universitetets enhet för kvalitet och utvärdering där frågor rörande långsiktigt kvalitetsarbete inom universitetet tas upp.

På fakultetsnivå finns Uppsala studentkårs studiebevakare som arbetar med studenters frågor och problem rörande utbildningen. Studiebevakarna fångar upp vad som händer på fakultetsnivå vilket sedan förmedlas till övriga kåren. På så sätt får kåren en överblick över hur det ser ut på fakultetsnivå och kan driva frågor gentemot universitetet och påverka för att få problem åtgärdade. Studenterna har rätt att finnas representerade i både beredande och beslutande organ vi universitetet. Som det ser ut idag bedrivs utbildningsbevakning på alla nivåer inom universitetet.

Vice ordförande arbetar också med kårens externa verksamheter, så som Kondoma mera. Där viss mån av arbetsledning ligger som ansvar hos vice ordförande. Men även att sitta med i styrgrupperna som har det totala ansvaret för verksamheterna.